Minoru Nagata

Minoru Nagata`s Tanba (Chestnut) pipe :-)